MK Tech

Projekt „Inovácia procesu zákazkovej výroby inovatívnych zariadení v oblasti strojárstva v spoločnosti MK Tech, s.r.o.“

je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ:

MK Tech, s.r.o., Kysucká cesta 1, 023 02 Krásno nad Kysucou

Miesto realizácie:

Krásno nad Kysucou

Opis projektu:

Cieľom projektu je zvyšovanie kvality a efektivity procesu zákazkovej výroby strojov a zariadení, prostredníctvom komplexnej automatizácie a robotizácie výrobného procesu, čo prispeje k zvýšeniu technologickej a inovačnej úrovne vo výrobe. Hlavným výstupom projektu, bude inovácia procesu zákazkovej výroby strojov a zariadení v oblasti strojárstva. Inovácia procesu bude prebiehať prostredníctvom kombinácie vybraných kľúčových prvkov inteligentných riešení v rámci funkčného celku podniku. Funkčný celok bude tvoriť jednoznačne vymedzený súbor strojov (vrátane hardvérovo-softvérových riešení), zariadení a procesov s jasne definovaným vstupom a výstupom fyzických produktov v rámci podniku. Výstupom projektu bude teda aj komplexný systém fungujúci ako sústava inteligentných riešení, ktorá umožní operatívne reagovať na zmeny v procese, ale umožní aj priebežnú optimalizáciu s využitím digitálnych dát. V rámci projektu sa bude realizovať jedna hlavná aktivita „Podpora inteligentných inovácií“.

Realizáciou hlavnej aktivity naplníme tieto merateľné ukazovatele projektu:

  • P0760 – Počet inovovaných procesov – 1 (počet)
  • P0284 – Počet podnikov, ktoré dostávajú granty – 1 (podnik)
Nenávratný finančný príspevok:

332 766,33 EUR

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.